پروژه ها

مجموعه فرهنگی، ورزشی، رفاهی اوین

کاربری :   فرهنگی، ورزشی، رفاهی
متراژ کل :   3158

مجتمع برج‌های مسکونی آتی‌شهر

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :   123563

مجتمع اداری و تجاری سینا

کاربری :   اداری و تجاری
متراژ کل :   26100

مجتمع تجاری آتی‌ساز 2

کاربری :   تجاری
متراژ کل :   2212

برج‌های مسكونی نمك‌آبرود

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :   35365

شهرك ویلایی دریاكنار

کاربری :   ویلایی
متراژ کل :   81000

مجتمع برج‌های مسكونی كوثر

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :   115868

مجتمع برج‌های مسكونی گلها (مراغه)

کاربری :   26600

مجتمع برج‌های مسکونی آتی‌ساز(اوین)

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :   155000

خوابگاه دانشگاه فنون دریایی‌خرمشهر

کاربری :   خوابگاه
متراژ کل :   10512

برج‌های مسكونی آتی‌ساز 2 (شاهین دژ)

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :   179096

پارکینگ طبقاتی پرنیان

کاربری :   پارکینگ
متراژ کل :   24600