• 021-88090164

چشم انداز

- تبدیل شدن به یک شرکت پیشرو در بازار ساختمان و حضور اثرگذار در آن ، با توسعه و ارتقا برند
- بهینه سازی درآمد – هزینه با افزایش بهره وری در پروژه ها
- افزایش چابکی و بهره وری در ستاد و پشتیبانی
- ایجاد چارچوب برای رسیدن به قابلیت های رقابتی در سطح کلاس منطقه ای با استفاده از فرهنگ مدیریت نوین و متمرکز

فروش

اخبار و رویدادها