• 021-88090164

ماموریت ها

- سرمایه گذاری متنوع در صنعت ساختمان و حضور در عرصه ملی ساخت وساز
- مدیریت سبد سهام در راستای برنامه های راهبردی میان مدت پنجم
- سرمایه گذاری در حوزه تولید انبوه مسکن از طریق تبدیل دارایی ها و افزایش نقدینگی
- برنامه ریزی و تامین منابع جهت اجرای پروژه های بزرگ تولید انبوه مسکن

فروش

اخبار و رویدادها