• 021-88090164

مدیر عامل

 • نام : دکتر محمد رسولی
 • سمت : مدیر عامل

مدیران و هیئت مدیره

 • نام : داریوش فخاریان کاشانی
 • سمت : عضو موظف هیئت مدیره
 • نام : ابوالفضل صومعلو
 • سمت : رئیس هیئت مدیره
 • نام : دکتر محمد رسولی
 • سمت : عضو هیئت مدیره

مدیران

 • نام : هادی جوانی
 • سمت : مدیر روابط عمومی
 • نام : محمد زارعی
 • سمت : مدیر پروژه مشهد
 • نام : بهزاد نقی نجد مکاری
 • سمت : مدیرپروژه مراغه
 • نام : محمد رضا طهمورثی
 • سمت : مدیرپروژه همدان
 • نام : رضا کریمی
 • سمت : مدیر امور مالی
 • نام : سید احسان سجادی
 • سمت : مسئول فناوری اطلاعات
 • نام : علیرضا تقی زاده
 • سمت : مدیر اجرایی
 • نام : امیر خلقتی
 • سمت : مدیر فنی
 • نام : نادر فتحی
 • سمت : سرپرست تدارکات
 • نام : حسن حاج ملاربیع
 • سمت : مدیر فروش

معاونان

 • نام : پیام کوثری
 • سمت : سرپرست معاونت فروش و بازرگانی
 • نام : داریوش فخاریان کاشانی
 • سمت : معاونت فنی و اجرایی

فروش

اخبار و رویدادها