• 021-88090164

استراتژی

- سفارشی سازی و تولید ناب
- ایفای به عهد
- تامین نقدینگی بالفعل و سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز واحدهای تجاری و مسکونی و غیره
- تبدیل دارایی ها به نقدینگی به منظور تامین سرمایه در گردش جهت تولید
- حضور فعال در صنعت ساختمان و اجرای پروژه های شا خص در امر تولید
- استفاده از فناوری ها و روش های پیشرفته و نو در صنعت ساختمان
- بازنگری و توسعه نظام بازاریابی و فروش
- آموزش و ارتقاء مستمر مدیران و کارکنان در راستای تحقق اهداف

فروش

اخبار و رویدادها