• 021-88090164

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آتی ساز

03 تیر 1398 - ساعت 14:09

به گزارش روابط عمومی شرکت آتی ساز، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آتی ساز در تاریخ 29/03/1398 با حضور سهامداران عمده با دستور کار تصویب صورتهای مالی منتهی به 29/12/1397 برگزار گردید. در این جلسه دکتر محمد رسولی مدیرعامل شرکت ، ضمن ارائه گزارش یکساله به مجمع به موضوع افزایش تولید و فروش در سال 97 نسبت به سالهای گذشته اشاره نمود. با توجه به اعلام نظر مؤسسه حسابرسی مفید راهبر صورتهای مالی و عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت آتی ساز برای سال مالی مذکور از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان داده شد.

فروش

اخبار و رویدادها