دیگر سر فصل ها

احترام و کرامت : به رسميت شناختن و درنظر داشتن حقوق دیگران و حفظ کرامت انسانی افراد
• رعایت ادب و نزاکت همراه با خوشرویی
• داشتن رفتار منصفانه و به دور از تبعيض
• رعایت نظم و مقررات
• رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران و حفظ آبروی افراد
• درک کردن و درنظر داشتن خواسته ها و نيازهای ذینفعان
• ارج نهادن به تلاش و دستاوردهای دیگران
اعتماد و صداقت : شفافيت و حسن نيت در قبال دیگران و جلب اطمينان آن ها از طریق انطباق پندار، گفتار و کردار
و همچنين پيش بينی پذیر بودن رفتار
• رازداری و حفظ اسرار دیگران
• راستی و شفافيت در گفتار و کردار
• تفویض اختيار و جلب مشارکت افراد در تصميم گيری ها و انجام امور
• جلب اعتماد دیگران با پایبندی به توافقات و قول های داده شده
• پرهيز از ریاکاری و شایعه پراکنی
• در نظر داشتن منافع دیگران در تصميم گيریها و همکاری های مشترک
خلاقیت و نوآوری : خلق، ارایه و اجرای ایده های جدید در راستای بهبود عملکرد سازمان
• عارضه یابی و به چالش کشيدن وضع موجود
• ایجاد بستر مناسب برای بروز استعدادها و ارایه ایده ها
• شناسایی راهکارهای بهينه برای انجام بهتر وظایف
• حمایت و همکاری در اجرای پيشنهادهای پذیرفته شده
• انعطاف پذیری در مقابل تغييرات و ایده های نو
تعهد و مسئولیت پذیری : پاسخگو بودن در قبال تصميم های اخذ شده و وظایف محوله توام با وفاداری و دلسوزی
• اخذ تصميمات صحيح، منطقی و به موقع
• پاسخگویی در قبال تصميم های اخذ شده و وظایف محوله
• وفاداری و تعلق خاطر به سازمان
• ترجيح دادن منافع سازمان به منافع شخصی
• ارتقای توانمندی های شخصی و بکارگيری دانش و مهارت کسب شده در انجام وظایف فردی و گروهی