دیگر سر فصل ها

مدیر عامل

محسن قایچه باف یزدی
سمت: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

هیئت مدیره

مصطفی علی نژاد
سمت: معاون مالی و اداری و عضو هئیت
ابوالفضل صومعلو
سمت: رئیس هیئت مدیره