دیگر سر فصل ها

مدیر عامل

محسن قایچه باف یزدی
سمت: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

هیئت مدیره

ابوالفضل صومعلو
سمت: رئیس هیئت مدیره
بهنام نبی زاده
سمت: معاون مالی و اداری و عضو هیئت