دیگر سر فصل ها

مدیر عامل

دکتر محمد رسولی
سمت: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

هیئت مدیره

داریوش فخاریان کاشانی
سمت: عضو موظف هیئت مدیره
ابوالفضل صومعلو
سمت: رئیس هیئت مدیره